ĐÀI LOAN TĂNG LƯƠNG CƠ BẢN VÀ ĐIỀU CHỈNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KỂ TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2017

   
Cập nhật: 29/12/2016 11:16
ĐÀI LOAN TĂNG LƯƠNG CƠ BẢN VÀ ĐIỀU CHỈNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KỂ TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2017 Xem lịch sử tin bài

Công văn số 2308 /QLLĐNN-LĐ – CM, ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Cục Quản lý lao động ngoài nước gửi các doanh nghiệp đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan có nội dung sau:

Kể từ ngày 01/01/2017, điều chỉnh mức lương cơ bản của người lao động, mức tham gia bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế, cụ thể như sau:

1. Lương cơ bản:

- Đối với hợp đồng lao động ký kết mà tiền lương cơ bản của người lao động được hưởng theo tháng thì mức lương cơ bản theo tháng được điều chỉnh tăng từ 20.008 Đài tệ/tháng lên 21.009 Đài tệ/tháng.

- Đối với hợp đồng lao động ký kết mà tiền lương cơ bản của người lao động được hưởng theo giờ thì mức lương cơ bản theo giờ là 133 Đài tệ/giờ làm việc.

2. Bảo hiểm lao động và bảo hiểm y tế:

a) Bảo hiểm lao động:

Tổng mức phí tham gia bảo hiểm lao động là 9,5% lương cơ bản của người lao động. Trong đó, chủ sử dụng đóng 70%, người lao động 20%, nhà nước hỗ trợ 10%. Như vậy, mức đóng bảo hiểm lao động hàng tháng của người lao động được tính như sau:

Bảo hiểm lao động = Lương cơ bản x Hệ số phí bảo hiểm lao động (9,5%) x Hệ số người lao động chi trả (20%). Cụ thể, mức đóng bảo hiểm lao động của lao động nước ngoài có mức lương cơ bản 21.009 Đài tệ/tháng là:

21.009 Đài tệ  x 9,5% x 20% = 399 Đài tệ/tháng.

Người lao động làm công việc giúp việc gia đình, khán hộ công gia đình không bắt buộc phải tham gia bảo hiểm lao động.

b) Bảo hiểm y tế:

Tổng mức phí tham gia bảo hiểm y tế là 4,69% lương cơ bản của người lao động. Trong đó, chủ sử dụng đóng 60%, người lao động đóng 30%, nhà nước hỗ trợ 10%. Như vậy, mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của người lao động được tính như sau:

Bảo hiểm y tế = Lương cơ bản x Hệ số phí bảo hiểm y tế (4,69%) x Hệ số người lao động chi trả (30%). Cụ thể, mức đóng bảo hiểm y tế của lao động nước ngoài có mức lương cơ bản 21.009 Đài tệ/tháng là:

21.009 Đài tệ  x 4,69% x 30% = 296 Đài tệ/tháng.

Mức phí tham gia bảo hiểm y tế trên áp dụng cho cả đối tượng lao động làm công việc giúp việc gia đình và khán hộ công gia đình.

 

,
Scroll