Lao động Qatar: Phần 3 (tiếp)

   
Cập nhật: 31/10/2013 10:03
Xem lịch sử tin bài

PHẦN 3: QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG


Điều 18:

Cần phải ưu tiên tuyển dụng người lao động Qatar. Người nước ngoài có thể được tuyển dụng trong trường hợp cần thiết.

Điều 19:

Chủ phải báo cáo với Cục sáu tháng một lần về các nội dung như: tên người lao động, giới tính, quốc tịch, công việc mà họ đảm nhiệm, tiền lương và các nội dung chi tiết về giấy phép lao động của họ.

Điều 20:

Căn cứ vào quy định tuyển dụng lao động là người Qatar, Cục phải tiến hành các công việc sau đây:

1-     Thu thập thông tin liên quan đến cung và cầu nguồn nhân lực và nghiên cứu hình thức tuyển dụng.

2-     Tiến hành đăng ký những người quốc tịch Qatar hiện đang thất nghiệp hoặc những người muốn tìm kiếm công việc tốt hơn tại địa chỉ đăng ký. Ứng viên đăng ký sẽ  được cấp giấy  xác nhận đăng ký miễn phí, trong đó ghi rõ độ tuổi, nghề nghiệp, trình độ và việc tuyển dụng trước đó.

3-     Giới thiệu những người đã đăng ký vào các vị trí và công việc phù hợp (độ tuổi, trình độ kỹ thuật…) mà chủ sử dụng đã yêu cầu.

Điều 21:

Người nước ngoài có thể được tuyển dụng nếu như họ đã đăng ký như điều khoản trên đây. Người có trách nhiệm tại cơ quan đăng ký được uỷ quyền để kiểm tra khả năng kinh doanh của chủ; những người làm các công việc đột xuất được miễn làm đơn xin việc.

Điều 22:

Chủ phải thông báo cho Cục những vị trí công việc còn khuyết, các điều kiện mà người giữ các vị trí này phải đáp ứng, mức lương, thời hạn phải thực hiện các công việc này trong thời gian không quá 1 tháng kể từ ngày công bố các chỗ còn khuyết đó.

Trong vòng 7 ngày, Chủ phải chuyển cho Cục bản hợp đồng ký giữa chủ và người lao động kèm theo các nội dung như loại công việc, tiền lương và ngày bắt đầu làm việc.

Điều 23:

Người nước ngoài có thể không được tuyển dụng trừ khi họ đã được Cục chấp thuận và nhận được giấy phép lao động ở Qatar phù hợp với các quy định và thủ tục do Bộ ban hành.

Giấy phép lao động cấp cho người nước ngoài tuỳ thuộc vào các điều kiện sau đây:

1-     Không có người Qatar đã đăng ký tìm việc tại Cục, đáp ứng được yêu cầu của công việc đó.

2-     Người nước ngoài đã có giấy phép cư trú tại Qatar và đang xin cấp phép lao động.

3-     Người nước ngoài có sức khoẻ phù hợp.

Thời hạn giấy phép lao động giới hạn trong thời hạn được phép cư trú, không vượt quá 5 năm trừ khi có sự chấp nhận của Cục.

Điều khoản này sẽ được áp dụng cho các đối tượng ở khoản 3,4,5 và 6 của Điều 3 luật này.

Điều 24:

 Mẫu giấy phép lao động và các nội dung cụ thể sẽ do Bộ quy định.

Điều 25:

Bộ trưởng có thể huỷ giấy phép lao động được cấp cho người nước ngoài trong các trường hợp sau:

1.      Người lao động không đáp ứng điều kiện tại khoản (2) hoặc (3) Điều 23 của luật này.

2.      Người lao động có thời gian làm việc gián đoạn quá 3 tháng vì lý do cá nhân không được chấp nhận.

3.      Người lao động làm việc cho chủ khác so  với chủ đã được cấp giấy phép lao động.

4.      Bị sa thải do vô kỷ luật.

Điều 26:

Tỷ lệ giữa người lao động nước ngoài và người Qatar sẽ do Bộ quyết định tuỳ theo mỗi loại công việc. Bộ trưởng có quyền cấm tuyển dụng lao động nước ngoài trong các lĩnh vực mà công luận nước này cho là cần thiết.

Điều 27:

Chủ tuyển dụng các chuyên gia  hoặc kỹ thuật viên  nước ngoài có trách nhiệm đào tạo một số lượng thích hợp những người Qatar do Cục đề cử đối với các công việc mà các chuyên gia và kỹ thuật viên nước ngoài đảm nhận hoặc tuyển dụng các trợ lý kỹ thuật để đào tạo giúp  người lao động Qatar nắm được kỹ năng nghề nghiệp.

Điều 28:

Chủ không được tuyển dụng lao động là người nước ngoài trừ khi thông qua người được uỷ quyền làm việc này.

Trường hợp ngoại lệ, chủ hoặc người đại diện có thể tuyển dụng lao động từ bên ngoài, sau khi  được sự chấp thuận của Cục.

Điều 29:

Các cá nhân và pháp nhân không được tuyển dụng lao động từ nước ngoài trừ khi đựoc cấp giấy phép.

Giấy phép chỉ có thời hạn là 2 năm và có thể gia hạn thêm  2 năm nữa. Điều kiện để được gia hạn giấy phép do Bộ trưởng quy định.

Điều 30:

Đơn xin cấp phép của đại lý tuyển mộ lao động từ nước ngoài được gửi đến Cục theo mẫu do Bộ trưởng qui định, kèm theo các tài liệu cần thiết khác theo quy định. Cục sẽ tiến hành kiểm tra đơn và các tài liệu kèm theo để trình lên Bộ trưởng quyết định trong vòng 30 ngày kể từ ngày đệ đơn. Hết thời hạn này mà không nhận được quyết định của Bộ trưởng thì coi như bị từ chối.

Điều 31:

Việc cấp giấy phép cho đại lý để tuyển mộ lao động từ nước ngoài sẽ do Bộ trưởng quyết định và Cục sẽ thông báo kết quả chấp thuận hay từ chối trong vòng 1 tuần kể từ ngày ra quyết  định cho bên liên quan. 

  Nếu đơn xin cấp phép bị từ chối hoặc thời gian nêu trong điều trước đây đã hết hạn mà không nhận được quyết định thì người nộp đơn có quyền khiếu nại tới Bộ trưởng trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đuợc thông báo bị từ chối hay ngày đã hết hạn theo quy định trên đây.

Đơn khiếu nại sẽ được giải quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày đệ đơn. Quyết định của Bộ trưởng là kết luận cuối cùng, sau thời hạn này không nhận đựoc quyết định thì đơn khiếu nại coi như đã bị từ chối.

 

Điều 32:

Đại lý được cấp phép tuyển mộ lao động từ nước ngoài sẽ nhận được giấy phép thương mại cần thiết.

Điều 33:

Người được cấp phép là đại lý tuyển mộ lao dộng từ nước ngoài sẽ bị cấm làm các việc sau đây:

1-     Nhận phí tuyển mộ hoặc bất cứ khoản phí nào khác từ người lao động.

2-     Tiến hành các hoạt động kinh doanh khác ngoài công việc tuyển mộ lao động từ nước ngoài cho người khác.

Điều 34:

Việc tuyển mộ lao động từ nước ngoài qua đại lý sẽ được tiến hành trên cơ sở hợp đồng được ký kết giữa người được cấp phép và người chủ sử dụng theo qui định của Bộ trưởng.

Nhiệm vụ của người được cấp giấy phép là phải thực hiện ngay những công việc cần thiết khi người nước ngoài nhập cảnh và giao họ cho chủ theo đúng trách nhiệm được quy định trong hợp đồng tuyển mộ.

Điều 35:

Để phục vụ cho việc giám sát của Bộ, người được cấp giấy phép tuyển mộ lao động nước ngoài phải lưu giữ tại văn phòng làm việc danh sách người lao động và các tài liệu cụ thể khác do Bộ trưởng quy định.

Điều 36:

Các thủ tục cấp phép tuyển mộ lao động nước ngoài và điều kiện hoạt động của các văn phòng này sẽ do Bộ trưởng quyết định.

Điều 37:

Quy định về phí như sau:

1-     Phí cấp, gia hạn và thay đổi giấy phép lao động.

2-     Phí cấp, gia hạn và thay đổi giấy phép tuyển mộ lao động từ nước ngoài.

3-     Phí công chứng con dấu của các công ty và các hãng, các hợp đồng dịch vụ, các chứng chỉ và các tài liệu khác do Bộ xác nhận.

Các mức phí cụ thể do Hội đồng Bộ trưởng quy định.

(còn nữa)
,
Scroll