Biên bản họp thống nhất với trưởng ban thị trường Nhật Bản 23/06/2017 17:15