Hoạt động cung ứng điều dưỡng viên sang Cộng Hòa Liên Bang Đức

Trong hai ngày 8 và 9 tháng 11 năm 2018, SpectrumK (Cơ quan dịch vụ tổng hợp ngành y tế CHLB Đức) đã tổ chức hội nghị Điều dưỡng lần thứ 5 tại...

Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tháng 11 năm 2018

TRÊN 100.000 LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

ĐÀI LOAN TĂNG LƯƠNG CƠ BẢN

CÓ TRÊN 70.000 LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ COC-VN NĂM THỨ 5 (2017)

CÓ GẦN 50.000 LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Bộ Quy tắc ứng xử mới giúp tăng cường tuyển dụng có trách nhiệm cho lao động đi làm việc ở nước ngoài

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NHẬT BẢN

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TIẾP NHẬN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI NĂM 2017

THỊ TRƯỜNG Ả RẬP – XÊ ÚT

THÀNH LẬP BAN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG Ả RẬP-XÊ ÚT

Có trên 90.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 9 tháng đầu năm 2017

HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN BAN NHẬT BẢN TRIỂN KHAI CÁC YÊU CẦU THỦ TỤC MỚI CỦA TỔ CHỨC OTIT

Biên bản họp thống nhất với trưởng ban thị trường Nhật Bản