Tìm hiểu hình thức đi lao động Nhật Bản bằng visa kỹ sư

Đi Nhật theo diện kỹ sư là một chương trình đang được đông đảo các bạn trẻ ở Việt Nam quan tâm. Được sang Nhật với diện kỹ sư thì người lao động...

Trên 100.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 9 tháng đầu 2019

Tiêu chuẩn chứng nhận đối với Doanh nghiệp Việt Nam đưa Thực tập sinh sang Nhật Bản

Thông báo về việc hủy bỏ kế hoạch thực tập kỹ năng và ra lệnh chấn chỉnh

Gần 80.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 7 tháng đầu năm 2019

Có trên 54.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 5 tháng đầu năm 2019

Tổng quan thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam ở nước ngoài trong 3 tháng đầu năm 2019

Tập huấn triển khai Bộ Quy tắc ứng xử năm 2019

Hoạt động cung ứng điều dưỡng viên sang Cộng Hòa Liên Bang Đức

Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tháng 11 năm 2018

TRÊN 100.000 LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

ĐÀI LOAN TĂNG LƯƠNG CƠ BẢN

CÓ TRÊN 70.000 LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ COC-VN NĂM THỨ 5 (2017)

CÓ GẦN 50.000 LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2018