Hoạt động cung ứng điều dưỡng viên sang Cộng Hòa Liên Bang Đức

Trong hai ngày 8 và 9 tháng 11 năm 2018, SpectrumK (Cơ quan dịch vụ tổng hợp ngành y tế CHLB Đức) đã tổ chức hội nghị Điều dưỡng lần thứ 5 tại...

Tổng quan thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam ở nước ngoài trong 3 tháng đầu năm 2019

Tập huấn triển khai Bộ Quy tắc ứng xử năm 2019

Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tháng 11 năm 2018

TRÊN 100.000 LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

ĐÀI LOAN TĂNG LƯƠNG CƠ BẢN

CÓ TRÊN 70.000 LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ COC-VN NĂM THỨ 5 (2017)

CÓ GẦN 50.000 LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Bộ Quy tắc ứng xử mới giúp tăng cường tuyển dụng có trách nhiệm cho lao động đi làm việc ở nước ngoài

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NHẬT BẢN

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TIẾP NHẬN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI NĂM 2017

THỊ TRƯỜNG Ả RẬP – XÊ ÚT

THÀNH LẬP BAN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG Ả RẬP-XÊ ÚT

Có trên 90.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 9 tháng đầu năm 2017