BẢNG TỔNG HỢP XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN COC-VN NĂM THỨ NHẤT ( từ tháng 5-2012 đến tháng 4-2013 )

   
Cập nhật: 20/01/2014 09:45
Xem lịch sử tin bài

BẢNG TỔNG HỢP XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP 

THỰC HIỆN COC-VN NĂM THỨ NHẤT ( từ tháng 5-2012 đến tháng 4-2013 )

 

STT

Tên doanh nghiệp

Điểm chấm

Điểm quy đổi

Xếp loại

1.      

GAET                             

112,5

94                        

A1

2.      

LOD                                

115,4                      

96                                

A1

3.      

LETCO

112,7                           

94

A1

4.      

TTLC

113

94                      

A1

5.      

VIRASIMEX

111

92

A2

6.      

CHÂU HƯNG          

102,7                        

85                         

B1

7.      

OLECO

107                       

89                          

A2

8.      

VINACONEX

113

94

A1

9.      

VINAINCOMEX.JSC

111

92

A2

10.       

SONA

113

94

A1

11.       

SIMCO Sông Đà              

111                          

92                           

A2

12.       

INMASCO

107,4                       

89                           

A2

13.       

VINATEX                  

105

87                           

B1

14.       

HOÀNG LONG           

109

91

A2

15.       

VINAGIMEX

104,4

87

B1

16.       

HALASUCO

99,3

83

B2

17.       

TOCONTAP Sài Gòn

108

90

A2

18.       

SULECO

113

94

A1

19.       

HITECO

111

92

A2

20.       

SOVILACO

113

94

A1

 

Tổng hợp :

(a)   Loại A1 : 04  (08): 40%

(b)   Loại A2 : 12  (08): 40%

(c)    Loại B1 : 03 : 15%

(d)   Loại B2 : 01 :  05%

                                                         Hà Nội , ngày 20 tháng 4 năm 2013

Scroll