BỘ NỘI VỤ

                Số:     86/2003/QĐ-BNV

   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày   22  tháng 12  năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Về việc thành lập Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

-         Căn cứ sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy định về quyền lập hội;

-         Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 45/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ Nội vụ;

-         Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

-         Xét đề nghị Ban vận động thành lập Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam, đề nghị của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, và của Vụ tổ chức phi Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam

Điều 2. Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trong hoạt động của Hội.

            Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam tự lo liệu kinh phí và phương tiện hoạt động

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chủ tịch Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam, Vụ trưởng Vụ tổ chức phi Chính phủ và Chánh văn phòng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                    KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

                                                                                                THỨ TRƯỞNG

                                                                                       Đã ký Đặng Quốc Tiến
Scroll