NGHỊ QUYẾT BAN CHẤP HÀNH – BAN KIỂM TRA

   
Cập nhật: 08/11/2021 10:40
NGHỊ QUYẾT BAN CHẤP HÀNH – BAN KIỂM TRA Xem lịch sử tin bài

v/v miễn Hội phí năm 2021

                            ( số 03- NQ-HHXKLD, ngày 08/11/2021 )

- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam, được phê duyệt tại Quyết định số 172/QĐ-BNV, ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

- Do hậu quả nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 đối với hoạt động của các doanh nghiệp hội viên trong các năm 2020-2021;

- Căn cứ ý kiến đồng thuận của 23/29 thành viên Ban Chấp hành- Ban Kiểm tra

( thông qua Zalo );

                                                 

                                                 QUYẾT NGHỊ

 

  1. Nhất trí miễn Hội phí năm 2021 với tất cả Hội viên của Hiệp hôi;  
  2. Hội phí của một số Hội viên đã đóng năm 2021 sẽ được tính vào Hội phí năm 2022 của số Hội viên này.
  3. Văn phòng Hiệp hội triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

 

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNHCHỦ TỊCH

( đã ký Doãn Mậu Diệp)

 

 


Scroll