Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban

   
Cập nhật: 05/09/2019 11:18
Xem lịch sử tin bài

HIỆP HỘI XUẤT KHẨU

LAO ĐỘNG VIỆT NAM

 

Số: 17 / QĐ - HHXKLĐ

 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 18  tháng 11  năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế ( sửa đổi, bổ sung ) Ban thị trường Đài Loan

 

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM

 

          - Căn cứ Nghị định 45/2010/NĐ-CP, ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

          - Căn cứ Điều lệ ( sửa đổi, bổ sung ) Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam, được phê duyệt tại Quyết định số 172/QĐ-BNV, ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

          - Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HHXKLĐ, ngày 24-01-2014 của Hội nghị Ban chấp hành-Ban Kiểm tra lần thứ VII, nhiệm kỳ III;         

          - Căn cứ yêu cầu của Hội nghị về công tác đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan, ngày 13-11-2015;

         

         

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1 : Ban hành Quy chế ( sửa đổi, bổ sung ) về tổ chức và hoạt động Ban thị trường Đài Loan;

Điều 2 : Quy chế này thay thế cho Quy chế về tổ chức và hoạt động Ban thị trường Đài Loan ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-HHXKLĐ, ngày 24 tháng 02 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày ký;

Điều 3 : Tổng Thư ký Hiệp hội, Trưởng Ban thị trường Đài Loan, các doanh nghiệp là thành viên Ban thị trường Đài Loan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                 

 

Nơi nhận:

-         Như Điều 3( qua email );

-         TT Doãn Mậu Diệp ( để b/c );

-         Cục QLLĐNN ( để phối hợp );

-          Lưu VPHH.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 Nguyễn Lương Trào

 

 

 

Scroll