Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Ban Thị trường Nhật Bản

   
Cập nhật: 05/09/2019 10:13
Xem lịch sử tin bài

    

HIỆP HỘI XUẤT KHẨU

LAO ĐỘNG VIỆT NAM

 

Số: 59/ QĐ - HHXKLĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2023

 

                                                       QUYẾT ĐỊNH

                             Bổ nhiệm Lãnh đạo Ban thị trường Nhật Bản

                     CHỦ TỊCH HIỆP HỘI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM

- Căn cứ Nghị định 45/2010/NĐ-CP, ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

- Căn cứ Điều lệ ( sửa đổi, bổ sung ) Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam, được phê duyệt tại Quyết định số 172/QĐ-BNV, ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HHXKLĐ, ngày 22-04-2015 của Hội nghị Ban chấp hành-Ban Kiểm tra lần thứ VII, nhiệm kỳ III;

- Căn cứ công văn số 1899-QLLĐNN-VP, ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc cử công chức tham gia Ban thị trường Nhật Bản;                          

                                                          QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Bổ nhiệm Lãnh đạo Ban thị trường Nhật Bản, gồm các ông, bà sau: 

1. Trưởng ban : Ông Vũ Công Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch Công ty LOD; Đt : 0913 229 287, email : vucongbinh@lod.vn

2. Phó trưởng Ban : Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Trưởng phòng Nhật Bản- Đông Nam Á, Cục Quản lý lao động ngoài nước;  Đt : 0912070652;

3. Phó trưởng ban : Ông Lê Long Sơn, P Chủ tịch HH, Giám đốc Công ty ESUHAI Education;  Đt : 0918183980, email : leson@esuhai.com;

4. Phó trưởng ban : Ông Mai Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty CICS; Đt : 0917 116 465, email : mai-anh@vtc-hcm.com;

5. Ủy viên : Ông Đặng Tấn Phát, Tổng giám đốc Công ty AHR ; Đt : 0938941642;

6. Ủy viên : Ông Trần Văn Oanh, Chủ tịch-Tổng giám đốc Công ty ESTRALA;  Đt : 0913003683, email : oanhdonga@yahoo.com;

7. Ủy viên : Ông Nguyễn Xuân Tuyến, UVBCH HH, Chủ tịch HĐQT công ty Hải Phong; Đt : 0902198881; email : xuantuyen@haiphongjsc.com.vn;

8. Ủy viên : Ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Công ty JVNET;  Đt:  0948275555, email : a-dung@jvnet.com.vn;

9. Ủy viên : Ông Nguyễn Đức Nam, Tổng Giám đốc Công ty SONA; Đt:  0904114200; email: namnd@sona.com.vn;

10. Ủy viên: Ông Trần Thanh Lương, Phó Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch Công ty CP Quốc tế - TIC;

11. Ủy viên: Ông Dương Văn Hưng, Giám đốc Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế Việt Nam- CEOs; Đt 0918346699

12. Ủy viên: Ông Đoàn Hồng Nguyên, Giám đốc Công ty TNHH nguồn nhân lực IIG;

13. Ủy viên: Ông Nghiêm Quốc Hưng, UVBCHHH, Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long

Điều 2 : Quyết định này thay thế QĐ số 20/QĐ-HHXKLĐ, ngày 24/11/2015 và QĐ số 11/ QĐ-HHXKLĐ, ngày 17/5/2018 của Hiệp hội và có hiệu lực từ ngày ký;

Điều 3 : Văn phòng Hiệp hội, Trưởng Ban thị trường Nhật Bản và các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

 

- Như Điều 3;

- Cục QLLĐNN ( để phối hợp );

- Lưu VPHH.

 

TM.BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

Đã ký :Doãn Mậu Diệp

 

 

Scroll