Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Ban

   
Cập nhật: 05/09/2019 11:10
Xem lịch sử tin bài

HIỆP HỘI XUẤT KHẨU

LAO ĐỘNG VIỆT NAM

 

Số: 60/ QĐ - HHXKLĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

                                         QUYẾT ĐỊNH

                  Bổ nhiệm Lãnh đạo Ban thị trường Đài Loan 

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM

- Căn cứ Nghị định 45/2010/NĐ-CP, ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam, được phê duyệt tại Quyết định số 172/QĐ-BNV, ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HHXKLĐ, ngày 24-01-2014 của Hội nghị Ban chấp hành-Ban Kiểm tra lần thứ VII, nhiệm kỳ III;         

- Căn cứ công văn số 1899-QLLĐNN-VP, ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc cử công chức tham gia Ban thị trường Đài Loan;         

                                                   QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Lãnh đạo Ban thị trường Đài Loan, gồm các ông, bà sau: 

1. Trưởng ban:  Ông Trần Thanh Lương, Phó Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch Công ty TIC;

2. Phó trưởng Ban: Ông Bùi Ngọc Hùng, P,Trưởng phòng phụ trách Phòng Đài Loan, Âu, Mỹ, Cục Quản lý lao động ngoài nước;

3. Phó trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, UVBCH Hiệp hội, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần quốc tế Nhân Ái

4. Phó trưởng ban: Ông Nguyễn Quang Anh, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội; Tổng Giám đốc Công ty VINAINCOMEX.JSC;

5. Ủy viên: Bà Hà Thị Thu Nga, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội, Giám đốc Công ty đào tạo nghề và xuất khẩu lao động ( GAET );

6. Ủy viên: Bà Trần Thị Lan, UVBCH Hiệp hội, Chủ tịch Công ty Futurelink

7. Ủy viên: Ông Nguyễn Quang Trung,  Giám đốc Công ty LETCO

8. Ủy viên: Ông Nguyễn Đình Thám, Tổng giám đốc Tập đoàn JHL Việt Nam;

9. Ủy viên: Ông Trần Quang Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Bảo Minh ;

10. Ủy viên: Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Tổng giám đốc công ty SIMCO-SONGDA;

11. Ủy viên: Ông Ngô Quang Hải, CTHĐQT-Tổng giám đốc công ty Trường Hải;

Điều 2: Quyết định này thay thế QĐ số 18/QĐ-HHXKLĐ, ngày 18/ 11/ 2015 và QĐ số 27/QĐ-HHXKLĐ, ngày 23/11/2020 của Hiệp hội vả có hiệu lực từ ngày ký;

Điều 3: Văn phòng Hiệp hội, Trưởng Ban thị trường Đài Loan và các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:

- Như trên

- Cục QLLĐNN(để p.hợp)

- Lưu VPHH.

 

TM / BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

Đã ký :Doãn Mậu Diệp

 

 

 

 

Scroll