Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Ban

   
Cập nhật: 05/09/2019 11:22
Xem lịch sử tin bài

HIỆP HỘI XUẤT KHẨU

LAO ĐỘNG VIỆT NAM

-----

Số: 02/ QĐ-HHXKLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------

 

Hà Nội, ngày 22tháng 4 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

 Bổ nhiệm Lãnh đạo Ban thị trường Giúp việc gia đình

Trung Đông 

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM

           - Căn cứ Nghị định 45/2010/NĐ-CP, ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

          - Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam, được phê duyệt tại Quyết định số 172/QĐ-BNV, ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

            - Căn cứ công văn số 1827-QLLĐNN-TCCB, ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc cử cán bộ tham gia Ban thị trường Ả rập-Xê út;

          - Căn cứ quyết định số 28/QĐ-HHXKLĐ, ngày 17 tháng 12 năm 2020 thành lập Ban thị trường giúp việc gia đình Trung Đông trên cơ sở tổ chức lại Ban thị trường Ả rập-Xê út

          - Căn cứ văn bản kiến nghị ngày 16/04/2024 của Trưởng ban Thị trường giúp việc gia đình Trung Đông;                 

                                                   QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Lãnh đạo Ban thị trường giúp việc gia đình Trung Đông gồm các ông, bà sau: 

1.     Trưởng ban:  Ông Nguyễn Trần Thăng, Chủ tịch HĐQT Công ty Thăng Long OSC;

2.    Phó trưởng Ban: Ông Lê Thanh Hà, Trưởng phòng Hàn Quốc, Tây Á, Châu Phi, Cục Quản lý lao động ngoài nước;

3. Phó trưởng ban: Bà Trịnh Thị Huyên, Tổng Giám đốc Công ty Kai Zen. 

Điều 2: Quyết định này thay thế Quyết định số 28/QĐ-HHXKLĐ, ngày 17 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày ký;

Điều 3: Văn phòng Hiệp hội, Trưởng Ban thị trường giúp việc gia đình Trung Đông và các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 1

- Lưu VP HH

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Chủ tịch

 

 

 

Đã ký :Doãn Mậu Diệp

 

Scroll