Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Ban

   
Cập nhật: 05/09/2019 11:22
Xem lịch sử tin bài

HIỆP HỘI XUẤT KHẨU

LAO ĐỘNG VIỆT NAM

 

Số: 17 / QĐ - HHXKLĐ

 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 22  tháng 08  năm 2016

           

                                                           QUYẾT ĐỊNH

Bổ nhiệm cán bộ

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM  

        - Căn cứ Nghị định 45/2010/NĐ-CP, ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

          - Căn cứ Điều lệ ( sửa đổi, bổ sung ) Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam, được phê duyệt tại Quyết định số 172/QĐ-BNV, ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

          - Căn cứ Biên bản Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016 của Ban Cung ứng thuyền viên tàu cá;

          - Căn cứ ý kiến đồng ý của Ban Thường vụ Hiệp hội;                

                                                   QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Bổ nhiệm các Ông, Bà sau :

-         Ông Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc Trung tâm xuất khẩu lao động và du lịch SERVICO Hà Nội là Trưởng ban cung ứng thuyền viên tàu cá;

-         Ông Nguyễn Hữu Phong, Phó Tổng giám đốc Công ty TTLC là Phó trưởng Ban;

-         Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng phòng Đài Loan Công ty Vinamotor là Thư ký Ban.

Điều 2 : Nhiệm kỳ công tác của các ông, bà trên là 2 năm, tính từ ngày ban hành quyết định này;

Điều 3 : Trong điều hành công tác của Ban, các ông, bà trên phải tuân thủ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Cung ứng thuyền viên tàu cá, được ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-HHXKLĐ, ngày 28-5-2009 của Chủ tịch Hiệp hội;

Điều 4 : Tổng Thư ký, Văn phòng Hiệp hội và Ban Cung ứng thuyền viên tàu cá  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.              

Nơi nhận:

-         Như Điều 4,

-          Lưu VPHH.

 

TM / BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 Nguyễn Lương Trào

 

 

 

Scroll