Quyết định sửa đổi, bổ sung quy chế của Ban

   
Cập nhật: 05/09/2019 11:20
Xem lịch sử tin bài

HIỆP HỘI XUẤT KHẨU         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

LAO ĐỘNG VIỆT NAM                        Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 

 

QUY CHẾ ( SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ) VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA

BAN THỊ TRƯỜNG ĐÀI LOAN

                                                  

Ban hành kèm theo Quyết định số  17 / QĐ – HHXKLĐ,

ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch Hiệp hội XKLĐ Việt Nam

 

CHƯƠNG I

Quy định chung

Điều 1: Tên gọi

    Ban thị trường Đài Loan (sau đây gọi là Ban) là tổ chức trực thuộc Hiệp hội Xuất khẩu Lao động Việt Nam, được thành lập theo quyết định của Chủ tịch Hiệp hội, sau khi đã thống nhất trong Ban Chấp hành Hiệp hội.

       Tên giao dịch tiếng Anh là: Taiwan Market Section ( TMS)

Điều 2: Thành viên

     Thành viên của Ban bao gồm đại diện của các doanh nghiệp (DN) được cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam  đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đang cung ứng lao động cho thị trường Đài Loan, tự nguyện đăng ký tham gia , công nhận và cam kết thực hiện quy chế này.

Điều 3: Nguyên tắc hoạt động

      Ban hoạt động dưới sự chỉ đạo của Thường trực Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam (sau đây gọi là thường trực Hiệp hội) theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

CHƯƠNG II

Mục tiêu, nhiệm vụ

Điều 4: Mục tiêu

     Hoạt động của Ban nhằm hướng tới sự tăng cường đoàn kết, gắn bó, hợp tác, đồng thuận, chia sẻ các kinh nghiệm và hiểu biết về thị trường, hỗ trợ và giám sát lẫn nhau giữa các thành viên. Qua đó, tăng sức mạnh của cộng đồng DN, lành mạnh hóa và phát triển bền vững thị trường, bảo vệ ngày một tốt hơn quyền lợi của người lao động, của DN Việt Nam cung ứng lao động cho thị trường Đài Loan.

Điều 5: Nhiệm vụ của Ban

1.     Căn cứ vào tình hình thị trường trong và ngoài nước từng thời kỳ, Ban thống nhất giữa các thành viên về quy trình cung ứng lao động Việt Nam sang làm việc tại thị trường Đài Loan, chủ động trong tạo nguồn để đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng của thị trường; thống nhất về các điều kiện tối thiểu của hợp đồng, mức trần chi phí cho phiá đối tác Đài Loan.

2.      Cung cấp thông tin và tham mưu với Thường trực Hiệp hội để đề xuất với cơ quan nhà nước về chính sách, cơ chế và giải pháp liên quan đến phát triển bền vững thị trường Đài Loan.

3.     Giai đoạn trước mắt, Ban hướng mọi hoạt động nhằm nâng cao chất lượng tuyển chọn và đào tạo lao động trước xuất cảnh; giảm tỷ lệ lao động bỏ trốn; từng bước giảm chi phí xuất cảnh của người lao động theo chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước; giảm dần chi phí tạo nguồn; vận động các doanh nghiệp đồng thuận cam kết thực hiện đúng quy định của nhà nước về thu phí của người lao động; theo dõi phát hiện vi phạm của các thành viên và các DN khác (nếu có) để kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước xử phạt.

 

                                              CHƯƠNG III

Quyền hạn, trách nhiệm

       Điều 6: Quyền và trách nhiệm các thành viên

        1.Thành viên của Ban có quyền bình đẳng trong tham gia xây dựng các định hướng hoạt động, các quyết nghị của Ban; có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định của cơ quan quản lý nhà nước, quyết nghị của Ban; có quyền và trách nhiệm  phát hiện và đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm của các doanh nghiệp khác làm ảnh hưởng xấu đến ổn định thị trường

      2. Doanh nghiệp thành viên chấp hành tốt, được Hiệp hội lựa chọn và giới thiệu cho Cuc, được hưởng các ưu đãi, khuyến khích theo quy định tại Chương trình phối hợp giữa Cục Quản lý lao động ngoài nước và Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam trong việc triển khai các biện pháp chấn chỉnh hoạt động đưa người lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan, số 728/CTr-QLLĐNN-HHXKLĐVN, ngày 04-6-2014, cụ thể :

- Được xác nhận hồ sơ tiếp nhận lao động Việt Nam tại Đài Loan trong thời gian 3 ngày làm việc;

- Được trả lời đăng ký hợp đồng trong thời gian 5 ngày làm việc;

- Được xác nhận danh sách xuất cảnh trong ngày;

- Được xác nhận “ Bản cam kết về lương và chi phí cho người lao động đi làm việc tại Đài Loan” tại Cục trong ngày;

- Được hỗ trợ tạo nguồn và tuyển chọn lao động tại địa phương;

- Được ưu tiên tham gia thí điểm đưa lao động sang làm việc tại các thị trường mới, ngành nghề mới;

- Thông tin trên trang điện tử của Cục, Hiệp hội và các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước danh sách những doanh nghiệp thực hiện đúng quy định để người lao động, đối tác nước ngoài biết đăng ký và hợp tác.

Điều 7: Quyền và trách nhiệm lãnh đạo Ban :      

1.     Xây dựng chương trình, kế hoạch và duy trì hoạt động của Ban để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Ban;

2.     Nắm bắt tình hình thị trường và hoạt động của các thành viên; tổng hợp thông tin và kiến nghị của các thành viên để đề xuất với Thường trực Hiệp hội và cơ quan quản lý nhà nước; bảo đảm bí mật thông tin nhạy cảm đối với người cung cấp.

3.     Chuẩn bị và tổ chức các cuộc họp toàn Ban; đề xuất kiến nghị với lãnh đạo Hiệp hội, với cơ quan quản lý nhà nước về các khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ và các cơ chế chính sách cụ thể để khuyến khích các DN hoạt động và chấp hành tốt; xử lý các doanh nghiệp vi phạm.

4.     Thay mặt các thành viên trong việc tiếp xúc với tổ chức đối tác tương ứng để thương thảo những vấn đề cần thiết cho việc lành mạnh hóa và phát triển bền vững thị trường.

5.      Báo cáo thường trực Hiệp hội và Cơ quan quản lý nhà nước từng quý về hoạt động của Ban và báo cáo đột xuất khi cần thiết.

6.     Quyết nghị của Ban có hiệu lực thi hành trong toàn thể các thành viên khi có 2/3 số thành viên trở lên tán thành.

 

 

 

 

 

CHƯƠNG IV

Tổ chức, hoạt động và kinh phí

Điều 8: Tổ chức Ban

Lãnh đạo Ban do Chủ tịch Hiệp hội bổ nhiệm, gồm trưởng ban, một số phó trưởng ban và các ủy viên. Cơ cấu và nhân sự lãnh đạo Ban có thể được bổ sung hoăc thay đổi cho phù hợp với yêu cầu hoạt động thực tế. Nhiệm vụ của các thành viên trong Ban lãnh đạo do Trưởng ban quy định .

Điều 9: Hoạt động của Ban

       Mọi hoạt động của Ban tuân thủ các quy định của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các văn bản pháp luật khác có liên quan, Điều lệ của Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam và Bản Quy chế này;

Điều 10: Kinh phi hoạt động

1.     Kinh phí hoạt động của Ban do các thành viên đóng góp và vận động tài trợ, được hạch toán công khai. Mức đóng do Hội nghị thành viên quyết định.

2.     Kinh phí chi cho khen thưởng và các hoạt động mà Hiệp hội chủ trì có liên quan đến Ban do Hiệp hội xem xét đài thọ.

CHƯƠNG V

Điều khoản thi hành

Điều 11: Hiệu lực thi hành

        Quy chế này có hiệu lực thi hành từ ngày Chủ tịch Hiệp hội ký quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, Trưởng Ban báo cáo thường trực Hiệp hội xem xét bổ sung, sửa đổi./.

                            TM.BAN THƯỜNG VỤ

                               CHỦ TỊCH

                                                               Đã ký : NGUYỄN LƯƠNG TRÀO

 

 

 

 

 

 

Scroll