Quyết định thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban

   
Cập nhật: 05/09/2019 10:51
Xem lịch sử tin bài

HIỆP HỘI XUẤT KHẨU

LAO ĐỘNG VIỆT NAM

 

Số: 19  / QĐ - HHXKLĐ

 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 24  tháng 11  năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập và ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động

của Ban thị trường Nhật Bản

 

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM

 

          - Căn cứ Nghị định 45/2010/NĐ-CP, ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

          - Căn cứ Điều lệ( sửa đổi, bổ sung ) Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam, được phê duyệt tại Quyết định số 172/QĐ-BNV, ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

        - Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HHXKLĐ, ngày 22-04-2015 của Hội nghị Ban chấp hành-Ban Kiểm tra lần thứ II, nhiệm kỳ IV;

          - Căn cứ yêu cầu chấn chỉnh hoạt động đưa thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ( công văn số 4732/LĐTBXH-QLLĐNN, ngày 18-11-2015);

         

         

                                                   QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1 : Thành lập Ban thị trường Nhật Bản trực thuộc Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam;

Điều 2 : Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban thị trường Nhật Bản;

Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký;

Điều 4 : Tổng Thư ký, Trưởng Ban thị trường Nhật Bản và các thành viên Ban thị trường Nhật Bản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                 

 

Nơi nhận:

-         Như Điều 4,

-         TT Doãn Mậu Diệp ( để b/c );

-         Cục QLLĐNN ( để phối hợp ),

-          Lưu VPHH.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 

 

 Nguyễn Lương Trào

 

 

 

 

Scroll