Quyết định thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban

   
Cập nhật: 05/09/2019 11:22
Xem lịch sử tin bài

HIỆP HỘI XUẤT KHẨU

LAO ĐỘNG VIỆT NAM

 

Số: 01  / QĐ - HHXKLĐ

 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 24  tháng 02  năm 2014

 

           

                                                           QUYẾT ĐỊNH

Thành lập và ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban thị trường Đài Loan

 

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM

 

          - Căn cứ Nghị định 45/2010/NĐ-CP, ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

          - Căn cứ Điều lệ Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam, được phê duyệt tại Quyết định số 41/2004/QĐ-BNV, ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

          - Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HHXKLĐ, ngày 24-01-2014 của Hội nghị Ban chấp hành-Ban Kiểm tra lần thứ VII, nhiệm kỳ III;

         

         

                                                   QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1 : Thành lập Ban thị trường Đài Loan trực thuộc Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam;

Điều 2 : Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban thị trường Đài Loan;

Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký;

Điều 4 : Tổng Thư ký và Trưởng Ban thị trường Đài Loan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                 

 

Nơi nhận:

-         Như Điều 4,

-         Cục QLLĐNN ( để phối hợp ),

-          Lưu VPHH.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đã ký Nguyễn Lương Trào

 

 

 

 

Scroll