Quyết định thành lập

   
Cập nhật: 31/10/2013 11:35
Xem lịch sử tin bài

Quyết định thành lập hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam

 BỘ NỘI VỤ
         __________
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________
   SỐ: 86/2003/QĐ-BNV
 
  Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2003
 
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Về việc thành lập Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam
-          Căn cứ Sắc lệch số 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy định về quyền lập hội,
-          Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 45/2003/NĐ-CP ngày 07/5/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
-          Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;
-          Xét đề nghị của Ban Vận động thành lập Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam, đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và của Vụ Tổ chức phi Chính phủ.
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép thành lập Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam.
Điều 2. Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong hoạt động của Hội.
Hiệp hội Xuất khẩu lao động tự lo liệu kinh phí và phương tiện hoạt động.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ và Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
                                                                                      KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
                                                                                                 Thứ Trưởng
 
                                                                                                                      ( Đã Kí )
                                                                             Đặng Quốc Tiến
Back.
Scroll