THÀNH LẬP BAN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG Ả RẬP-XÊ ÚT

   
Cập nhật: 18/10/2017 10:59
THÀNH LẬP BAN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG Ả RẬP-XÊ ÚT Xem lịch sử tin bài

Nhằm góp phần ổn định việc cung ứng lao động sang thị trường Ả rập Xê út, đặc biệt là lao động giúp việc gia đình, ngày 06 tháng 10 năm 2017 Chủ tịch Hiệp hội đã ký các Quyết định thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và bổ nhiệm Lành đạo Ban thị trường lao động Ả rập Xê út. Bản tin xin giới thiệu đến bạn đọc các nội dung trênQUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA

BAN THỊ TRƯỜNG Ẩ RẬP XÊ ÚT

Ban hành kèm theo Quyết định số 16 / QĐ – HHXKLĐVN,

ngày 06   tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Hiệp hội XKLĐ Việt Nam

 

CHƯƠNG I

Quy định chung

Điều 1: Tên gọi

    Ban thị trường Ả rập Xê út (sau đây gọi là Ban) là tổ chức trực thuộc Hiệp hội Xuất khẩu Lao động Việt Nam, được thành lập theo quyết định của Chủ tịch Hiệp hội, sau khi đã thống nhất trong Ban Chấp hành Hiệp hội.

        Tên giao dịch tiếng Anh là: Saudi Arabia Market Section ( SAMS)

Điều 2: Thành viên

     Thành viên của Ban bao gồm đại diện của các doanh nghiệp (DN) được cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam  đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đang cung ứng lao động cho thị trường Ả rập Xê út, tự nguyện đăng ký tham gia, công nhận và cam kết thực hiện quy chế này.

Điều 3: Nguyên tắc hoạt động

      Ban hoạt động dưới sự chỉ đạo của Thường trực Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam (sau đây gọi là thường trực Hiệp hội) theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

CHƯƠNG II

Mục tiêu, nhiệm vụ

Điều 4: Mục tiêu 

     Hoạt động của Ban hướng tới sự tăng cường đoàn kết, gắn bó, hợp tác, đồng thuận, chia sẻ các kinh nghiệm và thông tin về thị trường, hỗ trợ và giám sát lẫn nhau giữa các thành viên. Qua đó, tăng sức mạnh của cộng đồng Doanh nghiệp, ổn định việc đưa lao động ( đặc biệt là lao động giúp việc gia đình ) sang thị trường Ả rập Xê út, phát triển bền vững thị trường, bảo đảm quyền lợi của người lao động và cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam.

Điều 5: Nhiệm vụ 

  1. Thống nhất giữa các thành viên về :

-       Quy trình cung ứng và đào tạo lao động Việt Nam sang làm việc tại thị trường Ả rập Xê út;

-       Nghiêm túc thực hiện việc đào tạo nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết, trang bị cho người lao động những kinh nghiệm giải quyết tranh chấp với chủ sử dụng, cách thức khiếu nại, thủ tục chuyển chủ hoặc chấm dứt hợp đồng về nước;

- Các tiêu chuẩn tuyển chọn người lao động ( đủ điều kiện về sức khỏe, thực sự có nguyện ọng đi làm việc tại thị trường này ).

2. Nghiên cứu có hình thức thích hợp để chia sẻ thông tin cảnh báo về chủ sử dụng và công ty môi giới Ả rập Xê út để hạn chế việc cung ứng lao động cho các chủ sử dụng vi phạm hợp đồng và công ty môi giới thiếu trách nhiệm trong việc xử lý phát sinh; người lao động vi phạm ở doanh nghiệp này chuyên sang dự tuyển ở doanh nghiệp khác.

 3. Thống nhất các biện pháp ràng buộc trách nhiệm thực hiện hợp đồng của lao động giúp việc gia đình để đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước ban hành các quy định cần thiết.

4.     Đề xuất các giải pháp hỗ trợ người lao động gặp rủi ro trong thời gian chờ cơ quan chức năng nước sở tại can thiệp.

 5.  Tăng cường tự giám sát trong nội bộ các doanh nghiệp về việc thực hiện các quy định của nhà nước và các cam kết trong nội bộ Ban; phát giác các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, phản ánh kịp thời với Thường trực Hiệp hội, cơ quản lý nhà nước để xem xét xử lý.

 

CHƯƠNG III

Quyền hạn, trách nhiệm

       Điều 6: Quyền và trách nhiệm các doanh nghiệp thành viên

        1.Thành viên của Ban có quyền bình đẳng trong tham gia xây dựng các định hướng hoạt động, các quyết nghị của Ban; cam kết thực hiện nghiêm các quy định của cơ quan quản lý nhà nước, quyết nghị của Ban; có quyền và trách nhiệm phát hiện và đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm của các doanh nghiệp khác làm ảnh hưởng xấu đến ổn định thị trường

      2. Doanh nghiệp thành viên chấp hành tốt được hưởng các ưu đãi, khuyến khích theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước và Hiệp hội.

      3. Doanh nghiệp thành viên vi phạm các cam kết trong Bản quy chế này, tùy thuộc mức độ vi phạm sẽ xem xét lại tư cách thành viên của Ban và các quyền lợi khác.

Điều 7: Quyền và trách nhiệm lãnh đạo Ban

       1.Xây dựng chương trình, kế hoạch và duy trì hoạt động của Ban để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban;

       2.Nghiên cứu, ban hành mẫu đơn xin gia nhập Ban, trong đó có các quy định cần thống nhất thực hiện trong quy trình đưa lao động đi làm việc tại Ả rập Xê út để các thành viên ký cam kết thực hiện; đồng thời là cơ sở để xem xét trách nhiệm của thành viên vi phạm;

        3. Giám sát hoạt động của các thành viên và các doanh nghiệp khác, phát hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm quy định của nhà nước và của Ban để kiến nghị với Thường trực Hiệp hội và cơ quan quản lý nhà nước xem xét xử lý; bảo đảm bí mật thông tin nhạy cảm đối với người cung cấp.

        4.Chuẩn bị và tổ chức các cuộc họp toàn Ban; đề xuất kiến nghị với lãnh đạo Hiệp hội, với cơ quan quản lý nhà nước về các khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ và các cơ chế chính sách cụ thể để khuyến khích các DN hoạt động và chấp hành tốt;

       5.Thay mặt các thành viên trong việc tiếp xúc với tổ chức đối tác tương ứng để thương thảo những vấn đề cần thiết cho việc lành mạnh hóa và phát triển bền vững thị trường.

        6.Quyết nghị của Lãnh đạo Ban có hiệu lực thi hành trong toàn thể các thành viên khi có 2/3 số ủy viên trở lên tán thành.

CHƯƠNG IV

Tổ chức, hoạt động và kinh phí

Điều 8: Tổ chức Ban

Lãnh đạo Ban do Chủ tịch Hiệp hội bổ nhiệm, gồm 01 trưởng ban, một số  phó trưởng ban  và các ủy viên. Cơ cấu và nhân sự lãnh đạo ban có thể được bổ sung hoăc thay đổi cho phù hợp với yêu cầu hoạt động thực tế. Nhiệm vụ của các ủy viên trong Ban lãnh đạo do Trưởng ban phân công .

Điều 9: Hoạt động của Ban

       Mọi hoạt động của Ban tuân thủ các quy định của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các văn bản pháp luật khác có liên quan, Điều lệ của Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam và Bản Quy chế này;

Điều 10: Kinh phi hoạt động

1.     Kinh phí hoạt động của Ban do các thành viên đóng góp và vận động tài trợ, được hạch toán công khai. Mức đóng do Hội nghị thành viên quyết định.

2.     Kinh phí chi cho khen thưởng và các hoạt động mà Hiệp hội chủ trì có liên quan đến Ban do Hiệp hội xem xét đài thọ.

CHƯƠNG V

Điều khoản thi hành

Điều 11: Hiệu lực thi hành

        Quy chế này có hiệu lực thi hành từ ngày Chủ tịch Hiệp hội ký quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, Trưởng Ban báo cáo thường trực Hiệp hội xem xét bổ sung, sửa đổi.

                                                              TM.BAN THƯỜNG VỤ

                                                         CHỦ TỊCH

                                                                             Đã ký :  Nguyễn Lương Trào

 

                                          QUYẾT ĐỊNH

Bổ nhiệm Lãnh đạo Ban thị trường Ả rập Xê út

 

Điều 1 : Bổ nhiệm Lãnh đạo Ban thị trường Ả rập Xê út, gồm các ông, bà sau:

 

1.     Trưởng ban : Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc Công ty VICA;

2.     Phó trưởng Ban : Ông Lê Thanh Hà, Trưởng phòng Hàn Quốc-Tây Á-Châu Phi, Cục Quản lý lao động ngoài nước;

3.     Phó trưởng ban : Bà Trần Thị Minh Thu, Phó Tổng Giám đốc Công ty GLOTECH;

4.     Phó trưởng ban : Ông Lâm Xuân Lộc, Tổng  Giám đốc Công ty Thiên Ân ( TAMAX );

5.     Ủy viên : Ông Vũ Văn Nam, Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc Công ty VIETLUC;

6.     Ủy viên: Ông Nguyễn Trần Thăng, Chủ tịch HĐQT Công ty THANGLONG OSC;

7.     Ủy viên : Ông Nguyễn Văn Minh, CTHĐQT-TGĐ Công ty LEESCO ;

8.     Ủy viên : Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Phó TGĐ Công ty SONA;

9.     Ủy viên : Ông Tạ Anh Thắng, CTHĐQT Công ty COLECTO                 

 

 

 

TM.BANTHƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Đã ký: Nguyễn Lương Trào

 

 

 

 

 

Scroll