Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Ban Thị trường Nhật Bản

   
Cập nhật: 05/09/2019 10:13
Xem lịch sử tin bài

HIỆP HỘI XUẤT KHẨU

LAO ĐỘNG VIỆT NAM

 

Số: 20 / QĐ - HHXKLĐ

 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 24  tháng 11  năm 2015

 

           

                                                           QUYẾT ĐỊNH

Bổ nhiệm Lãnh đạo Ban thị trường Nhật Bản

 

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM

 

          - Căn cứ Nghị định 45/2010/NĐ-CP, ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

          - Căn cứ Điều lệ ( sửa đổi, bổ sung ) Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam, được phê duyệt tại Quyết định số 172/QĐ-BNV, ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

          - Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HHXKLĐ, ngày 22-04-2015 của Hội nghị Ban chấp hành-Ban Kiểm tra lần thứ VII, nhiệm kỳ III;

          - Căn cứ công văn số 1426-QLLĐNN-TCCB, ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc cử cán bộ tham gia Ban thị trường Nhật Bản;

          - Căn cứ yêu cầu của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội về việc chấn chỉnh hoạt động đưa thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản ( công văn số 4732/ LĐ-TBXH-QLLĐNN, ngày 18-11-2015 );

         

         

                                                   QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1 : Bổ nhiệm Lãnh đạo Ban thị trường Nhật Bản, gồm các ông, bà sau:

 

1.     Trưởng ban : Ông Vũ Công Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch Công ty LOD;

Đt : 0913 229 287, email : vucongbinh@lod.vn

2.     Phó trưởng Ban : Ông Vũ Trường Giang, Trưởng phòng Nhật Bản-Châu Âu- Đông Nam Á, Cục Quản lý lao động ngoài nước;

Đt : 0936220001, email : giangdolab2@yahoo.com;

3.     Phó trưởng ban : Ông Lê Long Sơn, Giám đốc Công ty ESUHAI;

Đt : 0918 183 980, email : leson@esuhai.com;

4.     Phó trưởng ban : Ông Mai Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty CICS;

Đt : 0917 116 465, email : mai-anh@vtc-hcm.com;

5.     Phó trưởng Ban: Ông Ngô Văn Long, Ủy viên Ban Chấp hành HH, Phó Tổng giám đốc Công ty TRAENCO, Giám đốc HITECO ;

Đt  : 090 393 589, email : longhiteco@yahoo.com;

6.     Ủy viên : Ông Nguyễn Đức Bảo Long, Phó giám đốc Công ty ADC ;

Đt : 0903 988 292, email : lam125f@yahoo.com;

7.     Ủy viên : Ông Trần Văn Oanh, Chủ tịch-Tổng giám đốc Công ty ESTRALA; Đt : 091 300 3683, email : oanhdonga@yahoo.com;

8.     Ủy viên : Ông Nguyễn Xuân Tuyến, Chủ tịch HĐQT công ty Hải Phong;

Đt : 0902 198 881; email : xuantuyen@haiphongjsc.com.vn;

9.      Ủy viên : Ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Công ty JVNET

Đt:  094 827 5555, email : a-dung@jvnet.com.vn;

10.  Ủy viên : Ông Nguyễn Đức Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty SONA;

Đt :  090 411 4200; email: namnd@sona.com.vn;

11.  Ông Nguyễn Đức Quốc, Giám đốc TT phát triển nhân lực TOCONTAP-SAIGON; Đt : 0919 039 420; email : ducquoc@tocontapsaigon.com

 

Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký;

Điều 3 : Tổng Thư ký Hiệp hội, Trưởng Ban thị trường Nhật Bản và các ông có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                 

 

Nơi nhận:

-         Như Điều 3( qua email );

-         TT Doãn Mậu Diệp ( để b/c );

-         Cục QLLĐNN ( để phối hợp );

-          Lưu VPHH.

 

TM.BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 Nguyễn Lương Trào

 

 

 

 

Scroll