Nghị định 38/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
Ngảy 03/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2020/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ( thay thế Nghị...
Tổng quan thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam ở nước ngoài 3 tháng đầu năm 2020
Quý I năm 2020 có 32.062 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, giảm 0,87% so với Quý I năm 2019. Riêng trong tháng 3,các doanh nghiệp đã cung ứng được 11.560 lao động, giảm 17,23% so với...
Scroll