Quyết định bổ sung Lãnh đạo Ban thị trường Nhật Bản

   
Cập nhật: 05/09/2019 10:15
Xem lịch sử tin bài

HIỆP HỘI XUẤT KHẨU

LAO ĐỘNG VIỆT NAM

 

Số: 11 / QĐ - HHXKLĐ

 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 17  tháng 05  năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Bổ sung Lãnh đạo Ban thị trường Nhật Bản

 

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM

 

          - Căn cứ Nghị định 45/2010/NĐ-CP, ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

          - Căn cứ Điều lệ ( sửa đổi, bổ sung ) Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam, được phê duyệt tại Quyết định số 172/QĐ-BNV, ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

          - Theo đề nghị của Trưởng ban Thị trường Nhật Bản;

                   

                                                   QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1 : Bổ sung Lãnh đạo Ban thị trường Nhật Bản, gồm các ông, bà sau:

 

1.     Ông Trần Thanh Lương, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế - TIC

2.     Ông Đoàn Văn Minh, Giám đốc Công ty CP phát triển dịch vụ C.E.O

3.     Ông Đoàn Hồng Nguyên, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch IIG

4.     Ông Nghiêm Quốc Hưng, Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long

5.     Bà Phạm Thị Bảo Châm, Giám đốc Công ty CP Traum Việt Nam

 

Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký;

Điều 3 : Tổng Thư ký Hiệp hội, Trưởng Ban thị trường Nhật Bản và các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                 

Nơi nhận:

-         Như Điều 3;

-          Lưu VPHH.

 

TM.BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 Nguyễn Lương Trào

 

 

 

Scroll